• Svenska

Om utlandet Serbien

Pågående projekt: Mänskliga rättigheter och demokratiskt inflytande

För mer information om projekt gällande mänskliga rättigheter och demokratiskt inflytande, kontakta handläggare: Jasmina Zoric-Petrovic

Minskning av fattigdom och förbättring av anställningsmöjligheter för marginaliserade och utsatta befolkningsgrupper med särskilt fokus på romska kvinnor via Hilfe zur Selbsthilfe (HELP)

Det övergripande målet med projektet är att bidra till inkluderingen av romer och andra marginaliserade och utsatta befolkningsgrupper i det sociala och ekonomiska livet, samt till att minska fattigdomen bland dessa målgrupper. Det specifika målet är att ge romer - med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar - förbättrad tillgång till arbetsmarknaden. Dessa utsatta befolkningsgruppers tillträde till arbetsmarknaden är en förutsättning för en bättre ekonomisk situation och förbättrade levnadsvillkor, vilket slutligen leder till integrering i majoritetssamhället. Tillträde till arbetsmarknaden underlättas genom att öka motivationen för aktivt jobbsökande, engagemang i aktiva arbetsmarknadsåtgärder, upprättande av partnerskap med intressenter samt förbättring av möjligheter till sysselsättning för den specifika målgruppen. Projektets målgrupp är arbetslösa romer och medlemmar av andra utsatta befolkningsgrupper i specifika regioner med ett särskilt fokus på romska kvinnor och ungdomar. Målet är att stödja 200 individer.

Det svenska stödet uppgår till 34 miljoner kronor (ca 3,46 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till mars 2021.


Ökad tillgång till frihet och rättvisa via Civil Rights Defenders (CRD)
 

Stödet till CRD:s program syftar till ökad tillgång till frihet, rättvisa och antidiskriminering. CRD fokuserar på att stärka dem som hävdar och/eller försvarar mänskliga, medborgerliga och politiska rättigheter, samt utkräva ansvar från staten och statliga organ i detta avseende. Detta görs genom samarbete med flera lokala civilsamhällsorganisationer, främst genom stöd till kapacitetsuppbyggnad. Utöver denna planering har CRD lämnat en plan för ytterligare aktiviteter som fokuserar på problem relaterade till romers rättigheter. Dessa komponenter ligger inom ramen för de redan fastställda och avtalade programresultaten. 

Det svenska stödet uppgår till 40,3 miljoner kronor (ca 4,1 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till juni 2017.


Civilsamhällesprogram för öppenhet och ansvarsutkrävande via Olof Palmes Internationella Center (OPIC)

Programmet syftar till att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna i Serbien genom medborgardeltagande och stärkt civilsamhälle. OPIC stödjer ett brett spektrum av civilsamhällesorganisationer som riktar sig till ungdomar, barn, kvinnor, romer, övervakning av politiska processer, samarbete mellan regering och civilsamhälle samt andra frågor. Vidare arbetar OPIC med lokala tjänstemän och politiker för att öka fördelarna av EU-integration på lokal nivå.

Det svenska stödet uppgår till 22 miljoner kronor (ca 2,24 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till augusti 2020.


Stöd till Kvinna till Kvinnas program i Serbien 2016 - 2019

Programmet är en fortsättning på tidigare Kvinna till Kvinna-program vilka har fokuserat på ökad respekt för kvinnoorganisationer. Det övergripande syftet med detta treåriga program är Serbiens regerings fortsatta prioritering av kvinnors mänskliga rättigheter, särskilt gällande könsrelaterat våld (GBV). Kvinna till Kvinna kommer att erbjuda ett forum för nätverkande mellan kvinnoorganisationer utspridda över hela Serbien. Nätverket kommer att stödja organisationerna att övervaka regeringens arbete och utföra påverkansarbete för förebyggande av och skydd mot GBV och på så sätt öka medvetenheten om GBV och därigenom uppnå attitydförändringar. Samtidigt syftar programmet till att lyfta dessa frågor i EU-integrationsprocessen.

Det svenska stödet uppgår till 17,6 miljoner kronor (ca 1,9 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till augusti 2020.

Det civila samhället som en kraft för en förändring i Serbiens EU-anslutningsprocess (CS4EU) via Belgrade Open School

Programmet stödjer Serbiens anslutningsprocess till EU genom att stärka det civila samhället och dess roll i reformarbetet. Programmet syftar till att öka det civila samhällets roll som representant för olika samhällsintressen och att skapa en kraft för förändring av EU: s integrationsprocess, förbättra politiska ramar för offentliga samråd och öva allmänhetens deltagande i beslutsprocesser. Vidare befrämjar programmet möjligheten för det civila samhället att utöva demokratiska inflytande och fördjupa förståelsen för EU: s anslutning och demokratiska reformer i Serbien, inklusive kunskapen om civilsamhällets roll i denna omfattande process.

Det svenska stödet uppgår till 15 miljoner kronor (ca 1,53 miljoner euro) Det nuvarande avtalet löper till april 2020.

Senast uppdaterad 19 jan 2018, 14.46