• Svenska

Om utlandet Serbien

Pågående projekt: Miljö och klimatförändring

För mer information om projekt inom miljösektorn, kontakta handläggare: Robert Nygård

Fas 3 i miljöprogram för EU- anslutning (ENVAP)

Programmet fortsätter att assisterar Serbien i förberedelserna för EU-förhandlingar inom miljösektorn med fokus på utveckling av Serbiens förhandlingsposition och koordinering av intressenter inom miljösektorn. Ansvaret för miljöfrågor är uppdelat mellan flera ministerier vilket gör det mycket viktigt att ha en gemensam och samordnad strategi under förhandlingarna. Programmet stödjer även genomförandet av kommunikationsaktiviteter samt fortsatt utveckling av serbiska Naturvårdsverkets distribution av nödvändig miljöinformation inför EU-närmandet. Utvecklingen av ny policy, handlingsplaner och grundläggande dokumentation är exempel på vad som förbereds inför screeningmöten och förhandlingar. Gap-analyser kommer att upprepas återkommande under hela projektet.

Det svenska stödet uppgår till 28 miljoner kronor (ca 3 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till 2020.

Fas 2 i stödprogram för miljöinfrastruktur (EISP)

Stödet genom Environmental Infrastructure Support Programme (EISP) underlättar Serbiens utveckling av en projektpipeline för miljöfrågor, vilken syftar till att utveckla projektförslag fram tills de är redo för finansiering genom exempelvis IPA. I samband med förberedelserna inför Serbiens EU-förhandlingar måste landet utarbeta en trovärdig plan för hur de kommer att finansiera det kostsamma genomförandet av kapitel 27 om miljö. Detta inkluderar kapacitetsuppbyggande av den avdelningen på ministeriet som har ansvaret för den gröna fonden (Green Fund) och policyer för genomförandet av den privata sektorns deltagande i utvecklingen av miljöinfrastruktur. Programmet integrerar även minoritet- och jämställdhetsaspekter i miljösektorn.

Det svenska stödet uppgår till 27 miljoner kronor (ca 2,9 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till 2020.

Stöd till kemikaliehantering

Projektet bygger på ett tidigare samarbete mellan Kemikalieinspektionen och deras serbiska motsvarighet på ministeriet för jordbruk och miljöskydd. Målet är att minimera kemikaliers allvarliga effekter på miljön och människors hälsa, för att förbereda Serbien att möta de juridiska krav som krävs för ett EU-medlemskap. Det övergripande målet är att uppnå en hållbar utveckling genom säker kemikaliehantering i Serbien. Detta görs genom att skapa ett kemikalieregister, stödja implementering och utveckling av lagstiftning samt genom att utveckla inhemsk expertis.

Det svenska stödet uppgår till 9 miljoner kronor (ca 1 miljon euro). Det nuvarande avtalet löper till 2020.

Avfallsanläggning i Duboko

Syftet med projektet är att underlätta införandet av hållbar avfallshantering i Serbien enligt EU-standard. För att uppnå detta har projektet etablerat en regional plan för avfallshantering, vilken kommer utgöra modell för resten av landet. Projektet innefattar byggandet av en avfallsanläggning och åtta lokala omlastningsstationer, utvecklandet av en regional avfallshanteringsplan, en plan för att stänga ned miljöfarliga avfallsanläggningar samt en kampanj för att öka allmänhetens medvetenhet kring avfallshantering. Avfallsanläggningen i Duboko invigdes i oktober 2011.

Det svenska stödet uppgår till 23 miljoner kronor (ca 2,4 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till juni 2018.

Genomförandet av IPPC/IE-direktivet inom djuruppfödning 

Det övergripande målet med programmet är att stödja Serbiens fortsatta arbete med IPPC/IE-direktivet inom djurhållningssektorn samt assistera i Serbiens EU-närmande i linje med EU:s standarder för miljöområdet. Majoriteten av IPPC-anläggningarna på lokal nivå gäller livsmedelsföretag och djurhållning, där bondgårdar för gris- och fågeluppfödning står för ungefär en tredjedel. Dessa två sektorer har en betydande miljöpåverkan genom utsläpp såsom luftföroreningar, avlopp och gödsel som läcker till närliggande vattendrag. Det finns även en betydande potential för att förbättra energieffektiviteten hos branschen. Projektet kommer att förbättra kvaliteten på tillståndsansökningar, stärka kapaciteten hos utvalda kommuner i att skriva tillstånd och bedöma ansökningar samt stärka inspektionens arbete med sektorn.

Det svenska stödet uppgick till 8,3 miljoner kronor (ca 0,9 miljoner euro). Det senaste avtalet löpte till mars 2017 och en förlängning av projektet är nu under beredning.

Facilitet för projektförberedelser inom miljöinfrastruktur (PEID)

PEID kommer att tillhandahålla tekniskt stöd och kapacitetsutveckling till avdelningen för projektledning på ministeriet för jordbruk och miljöskydd. Stödet gör det möjligt för ministeriet att utveckla strategiska projekt eller mindre projekt för att låsa upp tillgängliga medel medan större projekten avslutas. Projektets fokus är inom avfall, vatten och avlopp, vilka är några av de största miljöinvesteringarna Serbien står inför på vägen mot EU-medlemskap.

Det svenska stödet uppgår till 22,5 miljoner kronor (ca 2.4 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till 2020.

Stöd till miljöorienterade civilsamhällesorganisationer genom Regional Environmental Center (REC)2015-2019
(Handläggare: Jasmina Zoric-Petrovic)


Programmet syftar till att stödja miljöorienterade CSO:er samt deras kapacitet att verka för politiska förändringar, delta i beslutsfattande och utgöra partner i dialogen med statliga aktörer. Inom detta program syftar REC till att stödja utvecklingen av ett bättre och mer inkluderande styre i Serbien där beslut om miljöfrågor baseras på en ändamålsenlig dialog som etablerats mellan statliga institutioner och miljöorganisationer. Detta bidrar till en stärkt kapacitet att övervaka och utvärdera genomförandet av policy, strategier och lagar i EU-anslutningsprocessen. Det bidrar också till stärkt kapacitet och bättre förutsättningar för EU-finansiering.

Det svenska stödet uppgår till 19,5 miljoner kronor (ca 2 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till april 2019.

För mer information om Sidas stöd till REC, läs här.

Senast uppdaterad 19 jan 2018, 15.46