• Svenska

Om utlandet Serbien

Pågående projekt: Offentlig förvaltning och rättsväsende

För mer information om projekt som rör offentlig förvaltning och rättsväsende, kontakta handläggare: Svetlana Nesovic eller Snezana Vojcic

Gemensam givarfond för stöd till säkerhetssektorn: tillgång till rättvisa i Serbien

Den svenska delen av bidraget fokuserar på ökad tillgång till rättvisa för alla genom att skapa ett hållbart system för kostnadsfri rättshjälp i Serbien samt förbättrade brottmålsprocesser. Svenskt stöd syftar också till att utveckla en ny strategi för informations- och kommunikationsteknologi för rättsväsendet. Programmet som helhet stöds av den gemensamma givarfonden för stöd till rättsväsendet, vilken Sida anslöt sig till 2009. Sida vill harmonisera och samordna det svenska stödet till rättssektorn med andra givare, samt omfamna en mer holistisk och programmatisk strategi.

Det svenska stödet uppgår till 31 miljoner kronor (ca 3,3 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till december 2019.


Utveckling av polisreformer inom inrikesministeriet

Detta projekt syftar till att stödja utvecklingen inom det serbiska inrikesministeriet genom att utveckla en reformstrategi, utveckla kapaciteten för underrättelseledd polisverksamhet och inrätta ett rättsmedicinskt utbildningscentrum inom ett utvecklat system för kriminalteknisk- och brottsplatsträning. Inrikesministeriet genomför detta projekt i samarbete med Svenska Rikspolisstyrelsen.

Det svenska stödet uppgår till 41,1 miljoner kronor (ca 4,3 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till december 2019.


Demokratisering av säkerhetssektorn och civil-militära relationer

Syftet med detta program är att främja god förvaltning inom de väpnade styrkorna och öka demokratin i de civil-militära förbindelserna i Serbien. Detta ska ske genom civilsamhällets deltagande i demokratiseringen av säkerhetssektorn samt genom tillgång till avancerad utbildning och expertis. Mekanismer för god samhällsstyrning kommer att främjas genom inkluderingen av jämställdhet och förbättrad kommunikation med medborgarna om säkerhetsinstitutioner. Projektet omfattar stöd till införandet av e-parlamentsystemet, d.v.s. den elektroniska hanteringen av lagstiftningsprocessen och stöd till parlamentets verksamhet att nå ut till medborgarna.

Det svenska stödet uppgår till 7,6 miljoner kronor (ca 0,8 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till december 2018.

Stöd till Serbiens kommuner i EU-närmandet

Programmet genomförs i samarbete mellan Standing Conference of Towns and Municipalities (SCTM) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och är en fortsättning på det framgångsrika projekt som genomfördes mellan 2011 och 2015. Det övergripande syftet är att bidra till Serbiens EU-närmande genom att stärka demokratin på lokal nivå samt främja en rättvis och hållbar utveckling bland kommuner och regioner. Med utgångspunkt i erfarenheterna från den tidigare fasen, kommer den nya insatsen införa kommunala stödpaket med målet att hjälpa kommuner att göra konkreta framsteg inom tre tematiska områden: miljöskydd och tjänster, förbättring av affärsklimatet på lokal nivå samt förebyggande och hantering av nödsituationer. Den andra komponenten av programmet ska vidareutveckla SCTM:s kapacitet att se till att kommunala intressen beaktas på nationell nivå. Denna komponent kommer att behandla  miljöskydd, förbättring av affärsklimatet på lokal nivå, EU-integration och internationellt samarbete, jämställdhet, förbättrat förebyggande och hantering av nödsituationer på lokal nivå samt kapacitetsutveckling och hållbarhet av SCTM.

Det svenska stödet uppgår till 42,3 miljoner kronor (ca 4,3 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till september 2020.


Strategisk förvaltning och EU-förhandling för inrikesministeriet

Programmet syftar till att stödja inrikesministeriet i utvecklingen av djupgående förvaltningskapacitet inom två nyckelområden: strategisk ledning och EU-integration. The huvudsakliga syftet är att bidra till att öka kostnadseffektiviteten i inrikesministeriet, och på så sätt öka allmänhetens säkerhet, transparensen inom ministeriet och den kommande EU-anslutningen.

Det svenska stödet uppgår till 46,6 miljoner kronor (ca 4,9 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till december 2018.


Utvecklandet av mekanismer för ansvarsutkrävande inom offentliga finanser

Syftet med projektet är att främja prestandan hos statliga och ickestatliga aktörer på både lokal och central nivå, för att mer effektivt tillämpa och förhindra missbruk av offentliga medel. Syftet med initiativet är att utveckla horisontella och vertikala mekanismer för ansvarsskyldighet när det gäller offentliga finanser, vilket i sin tur bidrar till en god offentlig ekonomisk förvaltning samt minskad möjlighet till korruption. Projektet kommer att hjälpa institutioner på central och lokal nivå att etablera mekanismer för att förhindra oegentligheter, genom att förmedla ett fullständigt system för kontroll och genom att förbättra rättväsendets kapacitet att handskas med fall som berör offentliga finanser.

Det svenska stödet uppgår till 18,8 miljoner kronor (ca 1,9 miljoner euro). Det nuvarande avtalet löper till juli 2018.

Integrerat svar mot våld mot kvinnor och flickor i Serbien via UNDP

Projektet syftar till att vidareutveckla den sociala och institutionella miljön som krävs för att skapa en nolltolerans mot och utrotning av våld mot kvinnor i Serbien. Vidare har projektet det särskilda syftet att förbättra rättsliga och politiska ramar, stärka förebyggande system och biståndsmekanismer för överlevare av våld och förbättra tillgången till effektivt skydd mot våld genom hållbar leverans av generella och specialiserade tjänster.

Det svenska stödet uppgår till 15,6 miljoner kronor (cirka 1,59 miljoner euro). Det nuvarande projektavtalet löper till juni 2018.

Senast uppdaterad 19 jan 2018, 15.40