• Svenska

Om utlandet Moçambique

Partnerorganisationer

I. Diakonia

Diakonias delprogram innefattar politiskt ansvarsutkrävande, inklusive deltagande och socialt och legalt ansvarsutkrävande, med fokus på de juridiska aspekterna av mänskliga rättigheter. Diakonias delprogram omfattar följande partnerorganisationer:
 
ACAMO - Den moçambikiska föreningen för blinda och synskade. ACAMO utvecklar aktiviteter designade för att främja och skydda de grundläggande rättigheterna för synskadade, på det ekonomiska, sociala, politiska, juridiska, kulturella och medborgerliga planet.
 
Täckning: Nationellt
 
AMMCJ - Den moçambikiska föreningen för kvinnliga advokater. AMMCJ grundades av kvinnor yrkesverksamma inom rättsväsendet, bl.a. advokater, domare, notarier och studenter. Organisationens syfte är att främja kvinnors status inom rättsväsendet.
 
Täckning: Nationellt
  
AWEPA - Föreningen för europaparlamentariker i Afrika. AWEPA samarbetar med afrikanska parlament för att stärka parlamentarisk demokrati i Afrika, hålla Afrika högt upp på den politiska agendan i Europa samt för att underlätta parlamentarisk dialog mellan Afrika och Europa.
 
Täckning: Nationellt
 
CEDE - Centret för studier i utveckling och demokrati. CEDE är förkortning för "hundra studier i democrati och utveckling", och är en icke-statlig, opartisk, ideell organisation. Den skapades för att fungera som en oberoende mekanism och ett neutralt forum för dialog och forskning, med syfte att främja medborgarskap, befästa fredsbyggandet och främja nationell utveckling.
 
Täckning: Nationellt
 
LDH - Förbundet för mänskliga rättigheter. LDH arbetar för att främja mänskliga rättigheter genom påverkansarbete, utbildning, uppföljning samt rättsliga påtryckningar och assistans där det saknas institutionell kapacitet.
 
Täckning: Nationellt
 
MULEIDE - Föreningen för kvinnor, juridik och utveckling. MULEIDE arbetar för att mänskliga rättigheter, framför allt kvinnors rättigheter, ska respekteras. De har bland annat aktiviteter för att stödja fredsbyggande, bistå med rättshjälp, organisera föreläsningar och för att utbilda befolkningen i deras rättigheter.
 
 Täckning: Nationellt
 
OE - Val-observatoriet. Ett nätverk av organisationer som alla har som syfte att bevaka och följa upp valprocesser, från lagstiftning och genom hela processen.
 
Täckning: Nationellt
 
PJ - Ungdomsparlamentet. Utbildar ungdomar i demokratifrågor och mänskliga rättigheter, främst genom att anordna föreläsningar och debatter med politiker.
 
Täckning: Nationellt
 
Rede CAME - Nätverket mot utnyttjandet av unga/minderåriga. En grupp av organisationer engagerade i kampen mot alla typer av barnmisshandel. Arbetar med påverkansarbete och ger utbildningar för att höja medvetenheten.
 
Täckning: Nationellt
 
Rede da Criança - Nätverk för barn. Rede da Criança är ett nätverk som arbetar för att skydda barns rättigheter, framför allt för barn som lever i absolut fattigdom.
 
Täckning: Nationellt 
 
 

II. IBIS

IBIS:s delprogram fokuserar på tillgång till information, och omfattar följande partnerorganisationer:
  
ACDH - Centret för mänskliga rättigheter. ACDH har sitt huvudkontor på Juridiska Fakulteten vid Eduardo Mondlane Universtiy och syftar till att främja mänskliga rättigheter. De ger stöd till undervisning, forskning och dokumentation och erbjuder teknisk assistans till universitet, civilsamhällesorganisationer och offentliga myndigheter.
 
Täckning: Maputo
 
AMCS - Föreningen för kvinnor i media. Främjar och stödjer kvinnors roll i utvecklingen av marginaliserade samhällen, genom att exempelvis använda sig av social media.
 
Täckning: Nationellt
 
AMMO - Föreningen för musiker i Moçambique. En organisation för musiker och andra aktiva inom musikproduktion eller studier relaterat till moçambikisk musik. AMMO:s mål är bland annat att stödja utvecklingen och utgivandet av moçambikisk musik som ett sätt att stärka den nationella identiten.
 
Täckning: Nationellt
 
CAICC - Center för stöd till samhällsinformation och kommunikation. Ett nätverk som bistår med mångfacetterad service till sina medlemmar, framför allt inom användandet av IKT. Underlättar informationsflöden och horisontell kommunikation, bl.a. genom att ge teknisk support.
 
Täckning: Nationellt
 
CECCentrum för tvärvetenskapliga Kommunikationsstudier. CEC grundades 2010 och syftar till att bredda kunskapen inom social kommunikation. CEC tror att forskning och social kommunikation kan bidra till utveckling inom flera områden.
Täckning: Maputo 
CESAB – Forskningscentret Aquino de Bragança. CESAB är en icke-vinstdrivande, privat organisation som arbetar med forskning och utbildning inom samhällsvetenskap. Mocambique, södra Afrika och Afrika som helhet är fokusområden. Målet är att genomföra projekt och stöd som bidrar till förstärkning av de mänskliga rättigheterna. De mest utsatt grupperna i samhället utgör en uppmärksammad målgrupp för CESAB.
Täckning: Maputo
GDI - Institutet för samhällsstyrning och demokrati. Främjar aktiviteter som syftar till att öka god samhällsstyrning i samhället. Genom mobilisering och kapacitetsuppbyggnad av medborgare, civilsamhällesorganisationer, privat och offentlig sektor samt lokalsamhällen vill organisationen förverkliga den goda samhällsstyrning som är nödvändig för att utrota fattigdomen i Moçambique.
Täckning: Maputo
IESEInstitutet för Samhällsvetenskap och Ekonomi. IESE är ett oberoende institut som främjar forskning inom samhällsvetenskap och ekonomisk utveckling I Mocambique och Södra Afrika. Forskningens inriktning är fattigdom, stadsplanering, politiskt deltagande och samhällsstyrning i en nationell och internationell kontext.
Täckning: Maputo
KUKUMBI. Kukumbi är en organisation som arbetar för landsbygdsutveckling. En grupp unga människor med stor erfarenhet att arbeta I efterkrigsområden bildade organisationen I Zambezia 1997. Kukumbis vision är ett samhälle utan fattigdom där varje behov och utveckling ägs och specificeras av människorna själva.  
Täckning: Zambézia
MISA - Mediainstitutet i södra Afrika. Spelar en central roll i främjandet av tryckfrihet, tillgång till information för media, samt i främjandet av självständig, kompetent och finansiellt stabil media med en mångfald av åsikter.
 
Täckning: Nationellt 
 
OAM - Advokatsamfundet i Moçambique. Representerar landets advokater. Önskar bidra till konsolideringen av den demokratiska rättstatsprincipen genom att försvara konstitutionen, grundläggande rättigheter och advokatyrkets anseende och status, samt främja medlemmarnas respekt för samfundets etiska principer.  
 
Täckning: Nationellt
  

III. Oxfam Novib

Oxfam Novib fokuserar på finanisellt ansvarsutkrävande, inklusive socialt och juridiskt ansvarsutkrävande, med fokus på underliggande orsaker till diskriminering. Oxfam Novibs samarbetar i sitt delprogram med följande partnerorganisationer:
 
Akilizetho-ADS - Föreningen för utveckling. En organisation aktiv i främjandet av lokal samhällsstyrning och deltagande, framför allt på lokal- och distriktnivå.
 
CEMO - Center för moçambikiska och internationella studier. En ideell organisation som främjar analys av och diskussion om strategier för den offentliga politiken, samt sprider kunskap inom de teknologiska, politiska, ekonomiska och socio-kulturella vetenskaperna.
 
Täckning: Nationellt
  
CIP - Centret för offentlig integritet. CIP har för avsikt att främja integritet, ökad insyn, etik och god samhällsstyrning i den offentliga sektorn, samt att främja mänskliga rättigheter i Moçambique.  
 
Täckning: Nationellt
 
Forum Mulher - Kvinnoforum. Arbetar för ett mer rättvist samhälle och jämställdhet, i enlighet med de mänskliga rättigheterna för kvinnor.
 
Täckning: Nationellt
 
FTI - Forum för äldre. Främjar äldres rättigheter genom påverkansarbete i lagstiftningsprocesser. 
 
Täckning: Nationellt
 
GMD - Moçambikiska skuldgruppen. En grupp av juridiska personer och individer engagerade för ekonomisk och social utveckling i landet generellt, och för utlandsskulder, fattigdom och god samhällsstyrning i synnerhet.
 
Täckning: Nationellt
 
JOINT - Föreningen för frivilligorganisationer i Moçambique. Förmedlar kontakt mellan och stärker institutioner i civilsamhället för att öka det kollektiva handlandet för gemensamma intressen, samt förbättra dialogen mellan regering och privat sektor.
 
Täckning: Nationellt
 
LAMBDA - Moçambikiska föreningen för sexuella minoriteters rättigheter. Ledande inom HBT-rörelsen i Moçambique i att mobilisera samhället och förespråka ekonomiska, politiska och sociala rättigheter för HBT-personer.
 
Täckning: Nationellt
 
Magariro - Föreningen för samhällsutveckling. En ideell organisation som arbetar för att stärka de mest missgynnade grupperna i samhället och förespråkar deras rättigheter.
 
Täckning: Manica
 
N'weti - Hälso- och utvecklingskommunikation. N'weti är ett kommunikationsprogram som arbetar för att främja hälsa och utveckling. De utvecklar kommunikationsinitiativ som främjar en hälsosam livsstil.
 
Täckning: Nationellt
 
RENSIDA - Nationellt nätverk av föreningar för personer med HIV/AIDS. Arbetar med att försvara rättigheter åt personer som lever med HIV/AIDS, med ett speciellt fokus på rätt till behandling.
 
Täckning: Nationellt
 
WLSA - Kvinnor och juridik i södra Afrika. Identifierar och sprider kunskap om kritiska områden och hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor i samhället. Förespråkar ändringar i bland annat lagstiftning och rättsväsendet.
 
Täckning: Nationellt
 
ESTAMOS - en samhällsorganisation som arbetar med integrerad vattenförsörjning, sanitet och hygien dels på landbygden i Niassa (4 distrikt) men även i Maputo samt ger stöd åt andra NGO:s i andra provinser i Moçambique kring vatten och sanitet (Zambezia och Cabo Delgado).
 
Täckning: Niassa

IIII. We Effect

Kooperation utan gränsers delprogram är inriktat på ansvarsutkrävande vad gäller naturtillgångar och markförvaltning, och innefattar följande partnerorganisationer:
 
AAACJ - Föreningen för juridiskt stöd och hjälp till samhällen. AAACJ utbildar och ger juridiskt stöd till samhällen som behöver försvara sina landrättigheter gentemot investeringsföretag. De övervakar även konflikter i mineralutvinningen i Tete-provinsen i förebyggande syfte.
 
Täckning: Tete
 
ABIODES - Föreningen för hållbar utveckling. En grupp av moçambikier, specialicerade inom områden relevanta för hållbar utveckling och hållbart jordbruk. Många års erfarenhet av socio-ekonomiska aktiviteter i Moçambique, t.ex. projektimplementering, strategisk rådgivning och utbildning.
 
Täckning: Nationellt
 
AENA - Nationell förening för landsbyggdens utvigdning. AENA arbetar för en hållbar användning, hantering och förvaltning av naturresurser, genom att stärka samhällen i dialogen med investeringsföretag. De har exempelvis verksamhet i Nampula-provinsen där de arbetar med Kenmare tungsandsanläggning.
 
Täckning: Nampula
 
AMPCM - Föreningen för främjandet av moderna kooperativ. AMPCM är en paraplyorganisation för kooperativ, där 40% av medlemsorganisationerna arbetar med miljöfrågor (t.ex. återvinning för organiskt gödsel).
 
Täckning: Nationellt
 
Centro Terra Viva - Miljöstudier och -påverkansarbete. En ideell organisation för miljöstudier och intervention som samlar personer yrkesverksamma inom förvaltning av miljö och naturresurser.
 
Täckning: Nationellt
  
Livaningo - Organisation för påverkansarbete/opinionsbildning i miljöfrågor. En ideell organisation som fokuserar på opinionsbildning för miljö, hållbar utveckling och social rättvisa. Grundades 1998 som den första nationella organisationen för miljömässig rättivsa.
Täckning: Nationellt 
  
ORAM - Föreningen för ömsesidigt bistånd. En ideell organisation som samlar jordbrukare och andra engagerade personer, för att försvara deras rättigheter och intressen.
Täckning: Nationellt
UNAC - Nationella förbundet för lantbrukare. Ger stöd till jordbrukare för att skapa ett mer rättvist, välmående och enat samhälle. Främjar aktivism, teknisk och administrativ utbildning, utvecklingsprojekt samt aktiviteter för att mildra katastrof situationer.
Täckning: Nationellt
UPTC - Provinsförbundet för lantbrukare i Tete. Förbundet är baserat i Tete-provinsen och medlem i det nationella förbundet för lantbrukare (UNAC). Verkar för lantbukares rättigheter och konflikthantering.
Täckning: Nationellt