• Svenska

Om utlandet Moçambique

Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter – stöd till civilsamhället

Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter är ett av Sveriges fokusområden i biståndet till Moçambique. Sveriges uppfattning är att civilsamhället är en viktig aktör i fördjupandet av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter, och ser därför civilsamhällesstödet som ett viktigt komplement till det bilaterala stödet till den Moçambikiska regeringen.

Det svenska civilsamhällesstödet är organiserat genom ett program som heter AGIR (Programa de Accões para uma Governação Inclusiva e Responsável) varvid fyra internationella civilsamhällesorganisationer (CSOs) med ett gemensamt övergripande mål, stödjer lokala partnerorganisationer. Den 1 januari 2015 började programmets andra fas som kommer pågå till och med 31 december 2020. Svenska ambassaden i Maputo utgör s.k. lead-donor i programmet. Andra givare är de danska och nederländska ambassaderna i Maputo.
De fyra internationella organisationerna som utgör intermediära partnerorganisationer (IPOs) fyra internationella organisationerna Diakonia, IBIS, Oxfam Novib och WeEffect. IBIS och Oxfam Novib har sedan dess slagits ihop och delar därför en hemsida. De förvaltar dock fortfarande egna program. Varje IPO ansvarar för ett sub-program med olika tematiska fokus: 

IBIS: fokuserar på rätten till information ,media stöd inklusive granskande journalistik, stöd till parlament på olika nivåer, och stöd till förändringsaktörer på lokal nivå.
WeEffect: fokuserar på rättigheter kopplade till land och naturresurser, på den direkta effekten av utvinningsindustrier på närliggande samhällen, policyer för landsbygdsutveckling, klimatförändringar och miljö.
Diakonia: fokuserar på rätten till fria och rättvisa val, flerpartidemokrati, försvar av marginaliserade gruppers mänskliga rättigheter t.ex. kvinnor, barn och funktionsnedsatta, rättshjälp, SRHR och genusbaserat våld.
Oxfam: fokuserar på granskning av offentliga budgetar och utgifter, s.k. social audits, skatterättivsa, statlig resursfördelning, SRHR och genusbaserat våld, försvar av marginaliserade gruppers mänskliga rättigheter tex LGBT personer och personer som lever med HIV/AIDS.
 
Kärnan inom varje ”sub-program” är partnerskapet med ett antal lokala CSOs aktiva inom olika tematiska områden (klicka här för en lista över partnerorganisationer).
Genom att stärka kapaciteten hos lokala organisationer inom det civila samhället att påverka utvecklingsprocesser och begära ansvarsskyldighet och respekt för mänskliga rättigheter av makthavare, förväntas programmet bidra till förbättrad samhällsstyrning och en djupare, mer inkluderande demokrati i Moçambique.
 
Programmet ger stöd till lokala CSOs som arbetar för att
·         öka allmänhetens deltagande i utvecklingsprocesser
·         främja tillgänglighet av information
·         utkräva ansvarsskyldighet av regeringen
·         bekämpa korruption
·         granska regeringsbeslut
·         främja respekten för mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet och barns rättigheter.
  
Utveckling inom dessa områden är grundläggande för en hållbar och rättvis fattigdomsminskning i Moçambique.
Vägledande för stödet som ges av Diakonia, IBIS, Oxfam Novib och WeEffect, i samarbete med Sverige, är ett fokus på ett ansvarsfullt givande, där harmonisering, civilsamhällets ägandeskap, överensstämmelse med partnerorganisationers existerande system samt ömsesidigt ansvar för resultat är viktiga aspekter. Målet är att ge så mycket som möjligt av det finansiella stödet till de lokala partnerorganisationernas egna strategiska planer och generella budgetar d.v.s. inte projektstöd.
 
Nedan hittar du ett utkast till ambassadens riktlinjer för partnerskap med och stöd till det civila samhället i Moçambique. De riktlinjerna, som enbart finns på engelska, avser vägleda ambassaden i sin strävan att främja diskussion och samordning inom givarsamfundet vad det gäller hur partnerskap med det civila samhället bör etableras och hur det civila samhället bör stödjas. Riktlinjerna finns också till för att informera det civila samhället, givarsamfundet och Moçambiques regering om Sveriges principer och strategiska val för och mål med civilsamhällestödet i landet. De utvecklades även för att utgöra en vägledning och ett styrdokument för den svenska ambassadens hantering av insatser som ämnar stödja det civila samhället.