• Svenska

Om utlandet Kuba

Samordningsnummer och registrering av nyfödd Kuba

Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt id-kort för barnet. Önskar föräldrarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt id-kort skickas blanketten av föräldrarna direkt till folkbokföringen i Sollefteå.

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på ambassaden i Havanna. Barnet måste medföljas av minst en vårdnadshavare. Om endast en vårdnadshavare uppsöker ambassaden/konsulatet ska denne medta vidimerad kopia eller original av den andre vårdnadshavarens nationella identitetskort eller pass.

Följande handlingar måste medtas:

 •Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna: https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7750.4.39f16f103821c58f680007092.html

 •Förälderns bevis på svenskt medborgarskap. Om ni ej har personbevis eller liknande, ta med den dokumentation ni har (exempelvis svenskt giltigt pass) och så får ni på ambassaden fylla i blanketten "prövning av svenskt medborgarskap"

 •Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

 •Barnets födelsecertifikat (Certificación literal de nacimiento) där båda föräldrarnas namn framgår. Om modern är svensk och folkbokförd i Sverige ska förlossningsjournal också bifogas.

 •Båda vårdnadshavarnas pass eller nationellt identitetskort där namnteckning tydligt framgår. Om man är utskriven från Sverige måste man även uppvisa uppehållstillstånd i bosättningslandet. Om barnet har ett pass (kubanskt eller annan nationalitet) ska även detta medföras.

 •Om föräldrarna var gifta när barnet föddes ska även vårdnadshavarnas vigselbevis medtas.

Sedan de ovannämnda handlingarna inlämnats personligen vidarebefordras de av ambassaden till Skatteverket, tillsammans med en rekvisition av samordningsnummer.

Handläggningstiden för ansökan om *samordningsnummer är för närvarande 2-3 månader.

 

*Observera att rekvisition av samordningsnummer endast görs om avsikten är att ansöka om pass/nationellt ID på ambassaden.