Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Beställning av samordningsnummer i Kina

Nyfödda barn ska anmälas till Skatteverket för att erhålla personnummer. Föds barnet utomlands ansöker man istället om samordningsnummer, vilket gäller som personnummer tills dess att man flyttar till Sverige. Du kan ansöka om samordningsnummer för ditt barn vid Sveriges ambassad i Peking eller, om du tillhör deras upptagningsområden, generalkonsulatet i Shanghai eller Hong Kong.

Ansökan är avgiftsfri och kan endast utfärdas av en passmyndighet (ambassad eller generalkonsulat). Privatpersoner kan inte själva beställa samordningsnummer till sina barn.

Beställning av samordningsnummer på en passmyndighet får endast ske för passändamål. Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnumret för svenska medborgare.

Följande krävs vid ansökan om samordningsnummer:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med båda vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis i original ska uppvisas.
  • Förlossningsjournal från sjukhuset som visar att mamman burit och fött barnet ska uppvisas i original.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes. Om vigseln skett eller blivit registrerad i Sverige räcker det med ett utdrag från Skatteverket där detta framgår.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation i original.

Dokumenten födelsebevis, förlossningsjournal samt vigselintyg (om vigseln inte är registrerad i Sverige) måste översättas till engelska och legaliseras innan ambassaden kan rekvirera samordningsnummer.

Om barnet är fött 1 april 2015 eller senare gäller: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare krävs att faderskapet är fastställt via svenskt domstolsbeslut för att barnet ska bli svensk medborgare.

Om endast fadern är svensk medborgare men var gift med barnets utländska mor vid barnets födsel blir barnet automatiskt svensk medborgare om barnet vid födseln får hemvist i Sverige.

Barn till svensk mor blir svensk medborgare vid födseln oavsett om modern är gift eller inte.

Mer om medborgarskap för barn på Migrationsverkets webbplats .

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer