• Svenska

Om utlandet Irland

Beställning av samordningsnummer i Irland

Samordningsnummer krävs för barn födda utomlands som aldrig haft pass tidigare, och som aldrig varit bosatta eller folkbokförda i Sverige

Föräldrar, som önskar få sitt barn registrerat i Sverige och som inte kommer ansöka om svenskt pass, ska fylla i blanketten "Anmälan barns namn SKV 7750". Blanketten finns här på Skatteverkets webbsida. Blanketten ska undertecknas av båda föräldrarna och sändas till: Skatteverket, Folkbokföringsenheten, 881 52  Sollefteå, med original eller vidimerad kopia av födelseattesten. Vidimerad kopia av föräldrarnas pass ska också bifogas.

Ifall ansökan om pass ska göras för barn, som fötts utomlands och som aldrig varit bosatta eller folkbokförda i Sverige, måste ansökan om samordningsnummer göras innan pass kan utfärdas. Samordningsnumret utfärdas av Skatteverket och det är passmyndigheten som ansöker om detta. Ansökan om samordningsnummer kan lämnas in vid konsulatet i Dublin, personlig inställelse krävs av barnet tillsammans med båda vårdnadshavarna. 

Ansökan om samordningsnummer görs om avsikt finns att ansöka om pass för barnet och då kan "Anmälan barns namn" lämnas in samtidigt.

Ett barn blir automatiskt svensk medborgare om det är fött efter den 1 april 2015 och någon av föräldrarna är svensk medborgare.

Är barnet fött före den 1 april 2015 gäller följande: Barnet blir automatiskt svensk medborgare om det är fött av svensk mor, eller om fadern är svensk medborgare och föräldrarna gifta vid barnets födsel. Ett barn blir också svensk medborgare om/när föräldrarna gifter sig efter barnets födsel, förutsatt att fadern kan uppvisa bevis för att han var svensk medborgare när barnet föddes. För att ett barn till en utländsk mor och en svensk far, som föddes före 1 april 2015, och som inte är gifta ska bli svensk medborgare krävs att en anmälan om svenskt medborgarskap görs till Migrationsverket.

Läs mer på Migrationsverkets webbsida

För att kunna ansöka om samordningsnummer krävs personlig inställelse av barnet tillsammans med båda vårdnadshavarna och följande dokument i original uppvisas:

  • Födelsebevis med båda föräldrarnas namn.
  • Mammans graviditetsintyg från det sjukhus förlossning ägde rum
  • Kopia av pass/giltig fotolegitimation för båda föräldrarna.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de är gifta.
  • Ifylld och av båda föräldrarna undertecknad blankett för namnanmälan (SKV 7750, finns på konsulatet eller laddas ner från Skatteverkets webbplats), om barnet blivit svensk medborgare, alternativt
  • Bevis om svenskt medborgarskap utfärdat av Migrationsverket, för barn som blivit svensk medborgare genom anmälan eller ansökan.

Samtliga utländska originaldokument ska vara legaliserade av det lokala utrikesministeriet eller försedda med apostille om landet tillträtt 1961 års Haagkonvention om apostille.

Ansökan om samordningsnummer är kostnadsfri. Från det att samordningsnummer utfärdats av Skatteverket har föräldrarna tre månader på sig att lämna in passansökan.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer