• Svenska

Om utlandet Irak

Ansökan om pass för barn under 18 år födda i Irak.

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

För att få personnummer om barn föds i Sverige eller samordningsnummer om barn föds utomlands ska barn registreras hos Skatteverket. Det är idag problematiskt med barn som föds i Irak av svenska föräldrar då Skatteverket inte längre accepterar irakiska handlingar för registrering i folkbokföringen. Utan person/samordningsnummer kan inte barn få ett svenskt pass.

Medborgarskapsförklaring
En möjlighet kan vara att skriva till Migrationsverket och göra en medborgarskapsförklaring (se nedan information om vad brevet bör innehålla).  Denna medborgarskapsförklaring kan lämnas in direkt till Migrationsverket i Sverige eller till ambassaden i Bagdad som sedan vidarebefordrar medborgarskapsförklaringen till Migrationsverket. Migrationsverket fattar sedan beslut om barnet är svensk medborgare eller ej.

Det som bör bifogas medborgarskapsförklaringen är:
1. Alla handlingar som rör barnets födelse såsom, födelsebevis, sjukhusjournal, registrering i folkbokföring i Irak etc.
2. Barnets irakiska pass.
3. Föräldrarnas pass.
4. Föräldrarnas vigselbevis.
5. Annat man anser vara viktigt.

Alla handlingar ska uppvisas i original tillsammans med två set av kopior (Viktigt!) som lämnas till ambassaden.
Ambassaden skickar ett set till Migrationsverket och behåller ett set på ambassaden fram tills beslutet kommer.

Medborgarskapsförklaringen ska undertecknas på heder och samvete av båda föräldrarna. Detta är mycket viktigt då Migrationsverket inte godtar en ansökan utan att det intygats på heder och samvete av båda föräldrarna.

Vid besökstillfället och överlämnandet av ovanstående ska båda föräldrar samt barnet närvara.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta ambassaden. Vänligen maila oss när du har allt underlag och vill boka en tid.

Medborgarskapsförklaring: vad som behövs i brevet

Familjen gör en skriftlig ansökan i form av ett vanligt brev med fri text. Brevet ska bland annat innehålla uppgifter om

-när barnet föddes
-var barnet föddes
-hur barnet fick ditt svenska och eventuellt sitt utländska medborgarskap
-namn och födelsetid eller personnummer på barnets föräldrar                        -vilket eller vilka medborgarskap barnets föräldrar har och datum för när de fick sina medborgarskap
-om föräldrar är eller har varit gifta; när de i så fall gifte sig och datum för eventuell skilsmässa
-om någon av barnets föräldrar har varit bosatt i Sverige vill Migrationsverket veta när han eller hon flyttade från Sverige
-om den svenska förälder är född utomlands vill Migrationsverket även ha namn och födelsetid eller personnummer på dennes föräldrar (barnets mormor/morfar eller farmor/farfar).

För att Migrationsverket ska pröva din ansökan måste du skriva:

”Uppgifterna i ansökan lämnar jag på heder och samvete”

(VIKTIGT! denna text ska vara exakt så annars gäller det inte) 

Brevet ska ha båda föräldrarnas underskrift och namnförtydligande. 

Hela ansökan med alla bilagor ska lämnas in ambassaden i Bagdad eller ambassadens sektionskontor i Erbil. 

Om du bor i Sverige ska du istället skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Samordningsnummer
Får man beslut från Migrationsverket att barnet är svensk medborgare kan ambassaden rekvirera ett samordningsnummer hos Skatteverket. När samordningsnummret är klart kan man ansöka om pass.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer