• Svenska

Om utlandet Guatemala

Namn och samordningsnummer

Anmälan om namn för barn som föds utanför Sverige

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Namnanmälan på Skatteverkets hemsida

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att  begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

På en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands som är passmyndighet kan du som vårdnadshavare ansöka om pass för barnet. Det gäller om barnet är svensk medborgare. Du behöver inte registrera barnet hos Skatteverket innan du gör passansökan. Om barnet inte är registrerat hos Skatteverket görs det normalt i samband med passansökan.

För att passmyndigheten ska kunna utfärda pass måste ett barn som är fött utomlands erhålla ett samordningsnummer. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Det är passmyndigheten som beställer ett samordningsnummer.

Det är alltså inte du själv som beställer samordningsnummer till ditt barn.

Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare och endast i samband med ansökan om pass.

Ansökan om pass sker i två steg.

Passansökan inleds med att passmyndigheten säkerställer att barnet är svensk medborgare. Därefter rekvirerar passmyndigheten samordningsnummer från Skatteverket, som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer.

När beslut om samordningsnummer erhållits, är det dags att boka tid för att avsluta passansökan, då bl.a. foto tas och betalning av passansökan görs.
Följande krävs vid rekvisition om samordningsnummer:

Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

  • Födelsebevis i original och översatt till engelska av en auktoriserad översättare, ska uppvisas. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
  • Föräldrarnas vigselbevis i original, om de var gifta när barnet föddes. om vigsel skett utomlands ska vigselbeviset vara översatt till engelska av en auktoriserad översättare.
  • Föräldrarnas pass
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg i original, översatt till engelska av en auktoriserad översättare.
  • Faderskapsbekräftelse eller faderskapsdom i original (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds), översatt till engelska av en auktoriserad översättare.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia)

För information om vilka ytterligare handlingar med mera som krävs för att passmyndigheten ska kunna rekvirera samordningsnummer kontakta ambassaden/generalkonsulatet eller gå in på respektive ambassad/generalkonsulats hemsida.

Mer information om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer