• Svenska

Om utlandet Chile

Utbildning

Internationella utbildningsprogram

Kapacitetsutveckling utgör en viktig metodfråga inom Sidas verksamheter. Fokuseringen på långsiktigt kunnande och kompetens utgör en viktig beståndsdel i allt utvecklingssamarbete.

De internationella utbildningsprogrammen (ITP) är en av flera metoder Sida använder för institutions- och kapacitetsutveckling i låg- och medelinkomstländer.
Utbildningsprogrammen skapas i förhållande till behoven av kunskapsutveckling och svenska biståndspolitiska målsättningar. Syftet är att möjliggöra ökade insikter, internationella kontaktytor och strategisk utveckling av kunskap och kompetens för strategiskt viktiga personer inom näringsliv, i förvaltning och enskilda organisationer. Detta förväntas bidra till utveckling av kapaciteten i de organisationer och de samhällen, inom vilka deltagarna verkar. Genom ITP ges ett långsiktigt stöd i utvecklingssamarbetet och förutsättningar skapas för bildandet av nätverk och partnerskap, som kan upprättas och vidmakthållas av egen kraft efter det att utbildningen har genomförts.

Deltagarnas kontakter med olika aktörer i Sverige leder i många fall till samarbeten utanför utvecklingssamarbetet. Formerna kan vara både institutionssamarbete och kommersiella samarbeten. Samtidigt får medverkande från Sverige ökade kunskaper från deltagarnas hemländer, vilket ökar intresset för partnerskap och annat samarbete, liksom för ett engagemang i utvecklingssamarbetet i övrigt.

> Utbildningsprogram

Senast uppdaterad 10 jan 2018, 15.43