Om utlandet Chile

Handel och investeringar med Chile år 2011

Enligt Kommerskollegium uppgick den svenska exporten till Chile 2016 till 2 534 miljoner SEK medan importen från Chile samma år var 986 miljoner SEK.

Svensk export till Chile består främst av maskiner och utrustning (inklusive motorfordon). Dessa produktkategorier motsvarar drygt 70 % av hela exporten.   I sin tur består Chiles export till Sverige av koppar och mineraler (45 %), vin (28 %) och färsk frukt (13 %).

Investeringar Jämfört med andra europeiska länder är de svenska investeringarna i Chile begränsade. Enligt chilensk statistik registreras sedan 1974 och fram till 2012 endast 499 miljoner USD i svenska direkta investeringar. Detta motsvarar endast 0,5% av de ackumulerade utländska investeringar i Chile (90 443 miljoner USD) under perioden. EU-ländernas investeringar i Chile representerar dock nästan 38% av de totala utländska investeringar. Bland dessa utmärker sig Spanien (19%), Storbritannien (9%) och Nederländerna (2%).

Förklaringen till det låga svenska investeringsbeloppet kan tillskrivas följande faktorer: Chile är relativt sett en liten marknad och har en förhållandevis liten industrisektor; många av landets främsta ekonomiska aktiviteter handlar i huvudsak om att utvinna naturresurser (exempelvis den stora gruvsektorn) i branscher där Sverige inte längre har stora utländska aktörer.

Givet de stora likheterna mellan länderna vad gäller resursbas erbjuder dock Chile goda affärsmöjligheter för svenska företag inom flera traditionellt starka "svenska" sektorer som gruvor, skogs- och träindustri, miljö och energi, infrastruktur, IT/telekom, transport etc. Potentialen för svenskt näringsliv i Chile är fortfarande betydande. Med tanke på Chiles omfattande nätverk av frihandelsavtal världen över, borde exempelvis tjänstesektorn kunna utgöra ett intressant etableringsområde för svenska företag. Dessa skulle kunna använda Chile som plattform för affärsverksamhet riktad mot regionen. Andra aktuella svenska satsningsområden i Chile ar hållbar stadsplanering (SymbioCity), "sustainable mining", "SymbioCare", transportlösningar mm.

Bland större svenska projekt/satsningar de senaste åren kan nämnas Skanskas motorvägsprojekt i Antofagasta, Assa Abloys köp av låsföretaget Poli samt SCA:s förvärv av pappersföretaget PISA. Även Perstorp räknar med en egen produktionsanläggning i Viña del Mar. Volvo valde nyligen att förvärva sin distributör. Till de svenska företag som nyligen etablerats i Chile kan man även räkna SSAB Oxelösund. För ett par år sedan startade Sandvik sammansättningen av stora maskiner som används inom underjordisk gruvbrytning. Även Atlas Copco kommer inom kort att inviga ett centrum för teknologiutveckling.

Svenskt näringsliv i Chile Sverige har ett gott rykte och är välkänt i Chile. inom det lokala näringslivet. De flesta stora svenskrelaterade företag finns representerade i Chile, bland annat Alfa Laval, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Elof Hansson, Ericsson, ITT Flygt, Kapsch TrafficCom, Oriflame, Perstorp, Sandvik, Scania, SCA, Skanska, SKF, Tetra Pak, Volvo, Wassara etc. Flera av dessa bolag har funnits länge i landet såsom exempelvis AGA, Ericsson och SKF vars närvaro närmar sig ett sekel. Endast undantagsvis ägnar de sig åt tillverkning, utan bedriver i huvudsak försäljnings- och serviceverksamhet. Ytterligare cirka 150 svenska företag har någon annan form av indirekt representation.

Den svensk-chilenska handelskammaren i Santiago, grundad 1990, har ett 30-tal medlemmar. I oktober 2008 invigde Exportrådet ett handelskontor i Chile som sedan dess utökat sin verksamhet.

En svensk-chilensk utvecklingsfond som sjösattes i slutet av år 2002 och avslutades den 31 december 2010 utgjorde ett unikt och väl fungerande instrument för att främja samarbetet inom flera viktiga sektorer. Sedan dess bildande och fram till december 2010 tog fonden emot 252 ansökningar (67 % från chilenska och 33% från svenska företag) varav 170 beviljades samfinansiering. Fonden bidrog totalt med ca. 4 miljoner USD medan de medverkande företagen själva investerade drygt samma belopp i projekten.

Avtal Sedan februari 2003 omfattas de bilaterala handelsförbindelserna av EU-Chiles associationsavtal. Ett svenskt-chilenskt avtal för att undvika dubbelbeskattning trädde i kraft den 30 december 2005. Även ett avtal för främjandet och ömsesidigt skydd av investeringar finns sedan mitten av 90-talet.