• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Hälsa

Målet med utvecklingssamarbetet inom hälsosektorn är att förbättra den grundläggande hälsan. Vi fokuserar särskilt på barn, kvinnor och sexuell och reproduktiv hälsa, och på rättigheter (delmål 4). Genom insatsportföljen stödjer vi institutioner och system som är inriktade på barn- och mödrahälsa. Önskavärda resultat ska leda till att förbättra hälsosystemets förmåga att leverera hälsotjänster och därmed att skapa förutsättningar för minskad fattigdom.

1. Hälsosektorprogrammet “Health, Population and Nutrition Sector Development Programme”, (HPNSDP), 2011 – 2016.

Sverige bidrar totalt med 415 miljoner kronor under 5 år till genomförandet av Bangladesh statliga reformprogram om hälsa, befolkning och nutrition HPNSDP (2011-2016). Vårt fokus ligger på att öka mödrars och barns tillgång till hälsovård med högre kvalitet för de fattiga på landsbygden. Viktiga arbetsområden är reproduktiv hälsa, mödra- och barnhälsa, familjeplanering samt smittsamma och icke smittsamma sjukdomar. Programmet riktar sig också mot brister i det offentliga hälsosystemet och inkluderar åtgärder för att förbättra den offentliga finansiella styrningen, upphandlingsprocessen och personalförvaltningen.

Programmet är en del av en sektorsövergripande strategi (Sector Wide Approach, SWAp) och bygger på framsteg och erfarenheter från två tidigare sektorprogram i hälsa (1998-2004 och 2005-2011). Sektorprogrammet stöds av Sverige, Världsbanken, Nederländerna, Kanada, Australien, DfID, UNFPA och KfW. Det administreras av Världsbanken genom en Multi Donor Trust Fund (MDTF). 405 miljoner kronor kanaliseras genom MDTF. 9,5 miljoner kronor har gått till UNFPA för tekniskt stöd till Hälsoministeriet i introduktionen av barnmorskeyrket i Bangladesh (läs mer nedan).

2. Urban hälsa II/Second Urban Primary Health Care Project (UPHCP-II)

Projektet är en fortsättning på två tidigare faser inom det urbana programmet för primärvård UPHCP. Befolkningen i Bangladeshs städer har ökat snabbt och utgör nu cirka 33 procent av den totala befolkningen. Antalet fattiga hushåll i städerna ökar också. UPHCDSP är ett femårigt projekt med start 2012 och avslut 2017. Projektet bidrar till att säkerställa förebyggande och kurativ, hälsovård till fattiga kvinnor, män och barn i elva städer. Enskilda organisationer är genomförare av projektet. Projektet säkerställer att fattiga kvinnor och män får tillgång till hälsovård genom att minst 30 procent av tjänsterna är gratis för dem. Den urbana primärvården tillhandahålls genom Ministeriet för lokalt styre och landsbygdsutveckling och samverkan (LGRDC) i Bangladesh. Tillsyn och kontroll av verksamheten sköts dock av Ministeriet för hälsa och familjeomsorg (MOHFW). Den totala kostnaden för projektet beräknas till 580 miljoner kronor. Sverige tillför 145 miljoner kronor genom en överenskommelse med Asiatiska utvecklingsbanken (ADB).

3. Programmet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Det svenska stödet gör det möjligt för ett nätverk av enskilda organisationer att leverera och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Inriktningen ligger särskilt på menstruationsreglering (MR) och vård efter abort. Arbetet leds av programmet för reproduktiv hälsovård och utbildning (RHSTEP). Detta stöd kompletterar det pågående stödet till hälsosektorprogrammet i Bangladesh. Ambassaden har också främjat samarbetet mellan Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), icddr,b (se nedan) och enskilda organisationer baserat på deras gemensamma intressen inom SRHR. Stödet från Sverige för perioden 2014-2016 är cirka 45 miljoner.  4. Organisationsstöd samt forskningsstöd till iccdr,b (2012-2016)

icddr,b (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh) är ett internationellt forskningsinstitut med inriktning på hälsa och befolkningsfrågor. Det svenska stödet på 54 miljoner kronor går till kärnverksamheten samt till forskning. Avtalet gäller för perioden 2012-2016 och fördelningen av medlen inkluderar 30 miljoner kronor till kärnverksamheten och 24 miljoner kronor till forskning. Det svenska stödet till kärnverksamheten bidrar till att stärka icddr,b:s kapacitet att identifiera och hitta lösningar till hälsoutmaningar i Bangladesh. Exempel på resultat som icddr,b redovisar inkluderar forskning som lett till att lindra folkhälsoutmaningar för kvinnor, män, flickor och pojkar samt evidensbaserad och könsanpassad hälsovård och hälsoupplysning.  Målet med det svenska stödet är att bidra till att förbättra mödra- och barnhälsa och därigenom stärka effekterna av resultaten som uppnås genom hälsosektorprogrammet HPNSDP (se ovan).

5. Högre kvalitet i mödrahälsovården, UNFPA (2016)

Det svenska stödet uppgår till 9 500 000 kronor under cirka ett år (november 2015 – december 2016). Avtalspartner är UNFPA och projektet genomförs i samarbete med Ministeriet för hälsa och familjeomsorg. Målet med projektet är att öka tillgången på barnmorskor på mödravårdsavdelningarna på distriktssjukhus och att öka tillgängligheten till akut obstetrisk vård. Projektet är ett svar på behovet av mer kvalificerade hälsopersonal på lokal nivå som kan tillhandahålla grundläggande och akut förlossningsvård. UNFPA bidrar med expertis och sakkunnig personal till Hälsoministeriets arbete med att utforma barnmorskeutbildningen och tillsynsverksamheten över yrkesutövandet. Samarbetet innebär att utveckla bl a följande tre verktyg: en politisk och rättslig ramverk för den nya yrkeskåren; barnmorskeinstitutioner baserade på internationell standard (ICM); en barnmorskeledd mödrahälsovård. Projektet ska också bidra till att öka kunskapen och efterfrågan på barnmorskor samt till en nationell strategi för akut förlossningshälsvård.  Aktiviteterna förväntas leda till att fler gravida kvinnor har tillgång till kvalificerad hälsovård samt till större utnyttjande av kvalificerad mödravård.

Senast uppdaterad 26 okt 2017, 14.13