Meny
  • Svenska

Bangladesh

Beställning av samordningsnummer i Bangladesh

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om även pass ska utfärdas samtidigt. Om passansökan inte fullföljs inom rimlig tid (ca 3 månader) kommer passmyndigheten begära att skatteverket återkallar samordningsnumret. Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare. Barnet måste komma till passmyndigheten  tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

Följande handlingar behöver då uppvisas. Alla handlingarna måste visas i original och vidimeras av The Foreign Ministry in Dhaka

  • Födelsebevis från regsitreringsmyndighet i födelselandet ska uppvisas.
  • Föräldrarnas  vigselbevis, om de är/var gifta.
  • För barn födda 1 april 2015 och  därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs att faderskapet  är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut. (Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.)
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia)
  • Ansökan förnamn och efternamn

Grundläggande information om: Beställning av samordningsnummer

Läs mer