Meny
  • Svenska

Sverige & Jordan

Behandling av personuppgifter

 

Nedan hittar du information om hur utlandsmyndigheten behandlar personuppgifter som lämnats in till utlandsmyndigheten eller samlas in via webbplatsen.

Ändamål för behandling

Utlandsmyndigheten behandlar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras. Utlandsmyndigheten behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig. Dina personuppgifter används också i näraliggande funktioner, till exempel register över sökande och inlämnade handlingar samt för att arkivera din ansökan.

Utlandsmyndigheten behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Utlandsmyndigheten hanterar vidare personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30). Registerförfattningarna innehåller vidare bl.a. bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Utlandsmyndigheten behandlar vissa personuppgifter även i enlighet med bestämmelser i dataskyddslagen (2018:218). Utlandsmyndigheten behandlar ibland personuppgifter med stöd av övriga EU-förordningar och direktiv.

Personuppgiftsansvarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för den automatiserade personuppgiftsbehandling som sker på utlandsmyndigheterna.
Du kan kontakta Migrationsverket på följande sätt:

Post:
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING

Online:
www.migrationsverket.se

Telefon:
+46 771- 235 235

Undantag kan finnas i de fall då det är annan myndighet eller organisation som behandlar personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse, till exempel statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Utlandsmyndigheten kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats om utlandsmyndigheten är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt. Överföring av personuppgifter sker enligt personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.

Offentlighetsprincipen

Utlandsmyndigheten är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas utlandsmyndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till utlandsmyndigheten blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Rättigheter

Du har rätt att få information från utlandsmyndigheten om vilka uppgifter som behandlas om dig och kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
Det är viktigt att känna till i samband med begäran om radering att det som huvudregel finns ett krav enligt nationella arkivregler att personuppgifter ska bevaras.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i centrala system.

Behandling av personuppgifter hos annan myndighet eller organisation
Behandling kan ske hos en annan myndighet under förutsättning att myndigheten har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller den organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har utlandsmyndigheten och Migrationsverket fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav.

Senast uppdaterad 14 jan 2020, 15.58