Švedska & Srbija

Potrebna dokumentacija

Ako niste državljanin neke od EU/EES zemalja, a želite da se preselite kod člana porodice koji živi u Švedskoj, ali ni sam nije državljanin drugih EU/EES zemalja, potrebna vam je dolenavedena dokumentacija.

Prilikom elektronskog podnošenja zahteva dokumentaciju prilažete putem interneta. Ako zahtev predajete lično, prilažete samo fotokopije. Originalnu dokumentaciju morate dati na uvid prilikom intervjua u ambasadi. 

VAŽNO: Osoba u Švedskoj sa kojom tražite spajanje treba da ispuni određene kriterijume o izdržavanju, odnosno da ima dovoljno velike prihode i stan u kojem biste zajedno živeli. Imajte na umu da vaš član porodice u Švedskoj treba da je spreman da priloži dokaze o izdržavanju tek kad i ako Zavod za migracije zatraži to od njega, i to tek nakon vašeg podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu. Dokaze o izdržavanju vaš član porodice prilaže u Zavodu za migracije, a ne vi u ambasadi. Više o ovim kriterijumima o izdržavanju možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije na engleskom ili švedskom jeziku. 

Ako želite da zahtev predate lično, imajte na umu sledeće: od 3. maja 2021. godine zahtev je moguće predati u ambasadi, ali se tom prilikom samo primaju formulari, prateća dokumentacija i novac za taksu, nakon čega se predmet odmah šalje na obradu u Zavod za migracije. Intervju u ambasadi zakazuje se tek nakon obrade zahteva u Švedskoj.

 • Zahtev ne morate podneti lično, ali je neophodno platiti taksu odmah prilikom predaje zahteva.
 • Prilikom podnošenja zahteva treba poneti kopije potrebne dokumentacije, popunjene formulare i novac za taksu.
 • Aplikant mora sam da potpiše svoje formulare, a formulare za decu treba da potpiše njihov roditelj/staratelj.
 • Svi formulari i dokumentacija treba da budu priloženi u originalu tek na intervjuu, ako do njega dođe.
 • Dokaze o izdržavanju nije moguće priložiti u ambasadi, zbog čega će kontrola prihoda vašeg člana porodice u Švedskoj biti obavljena tek nakon vašeg podnošenja papirnog zahteva i prosleđivanja vašeg predmeta u Zavod za migracije - koji može uzeti vaš predmet u razmatranje tek nekoliko meseci kasnije. Na ovaj način rizikujete da vam zahtev na kraju ipak bude odbijen, ukoliko se ispostavi da dokazi o izdržavanju nisu zadovoljavajući. Stoga vam preporučujemo da zahtev predate elektronski, kako bi eventualni nedostaci odmah na početku bili otkriveni, pa samim tim i ispravljeni.
 • Intervju se zakazuje samo osobama čiji je garant u Švedskoj zadovoljio kriterijume o izdržavanju.

Dokumentacija koja je potrebna svima:

 • Važeći pasoš - ukoliko ste za prethodna putovanja u Švedsku koristili i neke druge pasoše, ponesite i njih sve na intervju, bez obzira na to u kakvom su stanju
 • Izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu
 • Ako želite da zahtev predate lično, potrebna vam je i fotografija 30 x 40 mm, fotokopija prve strane pasoša, kao i formulari Application for residence permit to settle in Sweden i Family details – appendix to your application. Pogledajte donje rubrike u vezi sa dodatnim formularima.
 • Punomoć - nije obavezna, ali je poželjna. Ako želite da vas vaš član porodice zastupa u Švedskoj tokom obrade vašeg zahteva, možete mu/joj dati punomoć za to. Na taj način odluka će u vašem zahtevu biti poslata na adresu vašeg člana porodice koji će biti ovlašćen da vas obavesti o detaljima odluke, kao i da u vaše ime uloži žalbu, ukoliko niste zadovoljni odlukom. U protivnom će vas ambasada obavestiti o odluci. Formular za punomoć možete pronaći ovde

Venčane osobe

Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)
 • Dokaz o registraciji braka u Švedskoj
 • Izvod iz matične knjige venčanih overen apostilskim pečatom, ILI na internacionalnom obrascu, ILI na domaćem obrascu sa prevodom na engleski ili švedski - ako već imate internacionalni izvod sa sobom koji nije moguće overiti apostilom, priložite overeni domaći izvod, uz izvod na internacionalnom obrascu, kako ne biste snosili dodatne troškove oko prevođenja dokumentacije
 • Potvrda o prijavi boravka, iznajmljivanju ili kupovini stana i slična dokumentacija koja dokazuje da ste sa partnerom živeli u nekoj drugoj zemlji osim u Švedskoj
 • Iako nije neophodno, preporučujemo vam da uz potrebnu dokumentaciju priložite i dokaze da ste sa partnerom održavali redovan kontakt i/ili da ste se sretali i lično. To znači da možete priložiti zajedničke fotografije iz različitih perioda, prikaz elektronske prepiske na mobilnom telefonu ili kompjuteru, telefonske listinge, avionske karte i slično. Ovakva dokumenta treba priložiti u digitalnom formatu (u formi jednog zajedničkog PDF ili Word dokumenta ne većem od 2 Mb, sa naznakama kada i gde su slike u okviru tog dokumenta slikane), ili ih možete pokazati na intervjuu u Ambasadi kako bi bilo utvrđeno da se zaista radi o vašoj ličnoj prepisci, ukoliko na primer održavate kontakt sa partnerom preko Vibera i sličnih aplikacija. Linkovi za preuzimanje fajlova ili memorijski stikovi ne mogu se koristiti za prilaganje dokumentacije.

Ako ste brak sklopili u Švedskoj:

 • Overa personbevisa vašeg partnera apostilskim pečatom, od strane javnog notara u Švedskoj
 • Zvanični prevod personbevisa na srpski jezik
 • Registracija braka u matičnoj službi (Srbija ili Crna Gora) pomoću originalnog personbevisa i prevoda.
 • Matična služba izdaje izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu
 • Overa internacionalnog izvoda iz matične knjige venčanih apostilom na opštinskom sudu
 • Ukoliko nije moguće overiti internacionalni izvod apostilom, prihvata se i overa izvoda na domaćem obrascu, uz prevod na engleski ili švedski - ako već imate internacionalni izvod sa sobom koji nije moguće overiti apostilom, priložite overeni domaći izvod, uz izvod na internacionalnom obrascu, kako ne biste snosili dodatne troškove oko prevođenja dokumentacije

Ako ste brak sklopili u Srbiji ili Crnoj Gori:

 • Matična služba opštine u kojoj ste se venčali treba da izda internacionalni venčani list
 • Overa venčanog lista obavlja se u opštinskom sudu, apostilskim pečatom
 • Ukoliko nije moguće overiti internacionalni izvod apostilom, prihvata se i overa izvoda na domaćem obrascu, uz prevod na engleski ili švedski - ako već imate internacionalni izvod sa sobom koji nije moguće overiti apostilom, priložite overeni domaći izvod, uz izvod na internacionalnom obrascu, kako ne biste snosili dodatne troškove oko prevođenja dokumentacije
 • Brak se potom registruje u Švedskoj, u poreskoj službi, Skatteverketu.
 • Skatteverket izdaje personbevis vašeg partnera na kojem je navedeno njegovo bračno stanje.

Važno je da registrujete brak i u Švedskoj i u Srbiji/Crnoj Gori pre nego što podnesete zahtev za boravišnu i radnu dozvolu.

Nevenčani parovi

Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju - overeno apostilom na opštinskom sudu i prevedeno na švedski ili engleski jezik.
 • Ako je moguće: potvrda o prijavi boravka, iznajmljivanju ili kupovini stana i slična dokumentacija koja dokazuje da ste sa partnerom živeli u nekoj drugoj zemlji osim u Švedskoj
 • Ako ste odnosi na vas – sudsko rešenje o razvodu od bivšeg supružnika, overeno apostilom na opštinskom sudu, i zvanično prevedeno na engleski ili švedski jezik
 • Ako se odnosi na vas – izvod iz matične knjige umrlih za bivšeg supružnika
 • Iako nije neophodno, preporučujemo vam da uz potrebnu dokumentaciju priložite i dokaze da ste sa partnerom održavali redovan kontakt i/ili da ste se sretali i lično. To znači da možete priložiti zajedničke fotografije iz različitih perioda, prikaz elektronske prepiske na mobilnom telefonu ili kompjuteru, telefonske listinge, avionske karte i slično. Ovakva dokumenta treba priložiti u digitalnom formatu (u formi jednog zajedničkog PDF ili Word dokumenta ne većem od 2 Mb, sa naznakama kada i gde su slike u okviru tog dokumenta slikane), ili ih možete pokazati na intervjuu u Ambasadi kako bi bilo utvrđeno da se zaista radi o vašoj ličnoj prepisci, ukoliko na primer održavate kontakt sa partnerom preko Vibera i sličnih aplikacija. Linkovi za preuzimanje fajlova ili memorijski stikovi ne mogu se koristiti za prilaganje dokumentacije.

Deca mlađa od 18 godina

Ako podnosite zahtev elektronskim putem, a sa sobom vodite decu mlađu od 18 godina, možete i za njih podneti zahtev u sklopu vaše elektronske aplikacije.

Za maloletnu decu je potrebno:

Drugi bliski rođaci

U druge bliske rođake spadaju svi drugi tipovi odnosa osim venčanih i nevenčanih partnera, maloletne dece i njihovih roditelja.

Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)
 • Uverenje kojim se potvrđuje da vi i vaš rođak zavisite jedno od drugog na taj način da ne možete da živite jedno bez drugog, npr. iz socijalnih, emotivnih ili ekonomskih razloga
 • Dokumentacija koja dokazuje vaše međusobno srodstvo
 • Dokumentacija koja dokazuje da ste živeli zajedno neposredno pre no što se vaš rođak preselio u Švedsku.