Declarația comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei în Republica Moldova*

17 mai 2018

Chișinău, 17 mai 2018 – Fiecare persoană – fără vreo deosebire de vreun fel – are dreptul la toate drepturile și libertățile expuse în Declarația Universală a Drepturilor Omului, inclusiv dreptul de a fi liber de discriminare și dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică.

Fiecare țară are obligația de a promova și proteja toate drepturile omului și libertățile fundamentale. Obligația fiecărei guvernări este de a proteja toate persoanele, indiferent de sex, orientare sexuală sau identitate de gen, de discriminare și violență, precum și să se asigure că toate persoanele se bucură de oportunități egale și tratament egal.

Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei, ne exprimăm suportul pentru lesbienele, gay, bisexualii, transsexualii și intersexualii (LGBTI) din Republica Moldova.

Menționăm că la moment are loc cel de-al 17-lea Festival LGBTI „Mândria Moldovei". Așa valori ca toleranța și respectul pentru diversitate sunt fundamentale pentru societățile democratice deschise. Noi recunoaștem dreptul persoanelor LGBTI și a suporterilor lor la desfășurarea la 19 mai 2018 a Marșului de Solidaritate în mod pașnic.

În fiecare zi persoanele înfruntă discriminare din cauza orientării lor sexuale sau a identității de gen. Guvernările noastre caută să combată astfel de discriminare prin promovarea drepturilor omului pentru toți. Fiecare persoană, inclusiv lesbienele, gay, bisexualii, transsexualii și intersexualii, trebuie să fie liberă să se bucure de drepturile și libertățile la care toate persoanele au dreptul peste tot.

Noi așteptăm un Marș al Solidarității pașnic și sigur și un progres continuu spre egalitate pentru toate persoanele din Moldova.

* Declarația comună emisă de misiunile Argentinei, Belgiei, Canadei, Republicii Cehe, Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Lituaniei, Letoniei, Norvegiei, Olandei, Portugaliei, Sloveniei, Spaniei, Suediei, Elveției, Regatului Unit și al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

Совместное заявление по поводу Международного дня против гомофобии, трансфобии и бифобии в Республики Молдова*

Кишинев, 17 мая 2018 года – Каждый – без каких-либо различий – имеет право на все права и свободы, установленные во Всемирной декларации прав человека, в том числе право быть свободным от дискриминации и право на свободу выражения убеждений, мирных собраний и ассоциаций.

Каждая страна обязана продвигать и защищать все права человека и основные свободы. Это обязанность каждого правительства защищать всех людей, в независимости от пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности от дискриминации и насилия, а также убедиться, что все люди пользуются равными возможностями и равным обращением.

В связи с Международным днём против гомофобии, трансфобии и бифобии, мы выражает нашу поддержку лезбианкам, геям, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам (ЛГБТИ) из Республики Молдова.

Мы отмечаем, что в настоящее время проходит 17-тый ЛГБТИ фестиваль «Гордость Молдовы». Так как ценности терпимости и уважения к разнообразию являются фундаментальными для открытых демократических обществ, мы признаём право ЛГБТИ и их сторонников на проведение Марша солидарности 19 мая 2018 года мирно.

Каждый день люди сталкиваются с дискриминацией из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Наши правительства стремятся бороться с такой дискриминации путём продвижения прав всех людей. Каждый, в том числе лезбианки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы, должны быть свободны пользоваться правами и свободами, на которые имеют право все люди во всём мире.

Мы надеемся на мирный и безопасный Марш солидарности и продолжение прогресса в направлении равенства для всех людей из Молдовы.

* Совместное заявление выдано миссиями Аргентины, Бельгии, Канады, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Голландии, Португалии, Норвегии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки в Республики Молдова.